Przeprowadzone projekty

 1. Projekt badawczo-rozwojowy nad innowacyjnym i ekologicznym systemem grzewczo-chłodzący z kompozytowymi prefabrykowanymi elementami ściennymi

InnTech Poland Sp. z o.o. we współpracy z Politechniką Warszawską realizuje projekt w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Innowacyjny i ekologiczny system ogrzewczo-chłodzący z kompozytowymi prefabrykowanymi elementami ściennymi”.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania intuicyjnego systemu sterowania ciepłem i chłodem w pomieszczeniach mieszkalnych, zbudowanych w innowacyjnej technologii ścian prefabrykowanych z użyciem nowej instalacji grzewczochłodzącej.

W wyniku realizacji projektu powstaną wielkopłytowe moduły budowlane zawierające w swoim przekroju system grzewczochłodzący zarządzany intuicyjnym systemem sterowania.

Całkowita wartość projektu: 4 299 625,14 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 580 892,50 PLN

Okres realizacji: 01.01.2018 – 30.06.2021

Podsumowanie badań

Wyniki badań:

Zadanie nr 1
Zadanie nr 2
Zadanie nr 3
Zadanie nr 4
Zadanie nr 5
Zadanie nr 6
Zadanie nr 7
Zadanie nr 8


Zastrzeżenia prawne:
Własność intelektualna: Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa łasności intelektualnej zawarte w niniejszej broszurze należą do odpowiedniego beneficjenta rojektu „Innowacyjny i ekologiczny system ogrzewczo-chłodzący z kompozytowymi prefabrykowanymi elementami ściennymi” lub jego licencjodawców.
Ograniczenie odpowiedzialności: Informacje zawarte w tej broszurze dostarczane są na zasadzie „takie jakie są”. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich dokładność, jednak nie gwarantujemy ich kompletności, dokładności ani aktualności. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub wynikające szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z informacji zawartych w tej broszurze.
Użycie informacji: Wykorzystywanie, kopiowanie, reprodukcja, modyfikacja, publikowanie, przesyłanie, dystrybucja lub jakiekolwiek działania w odniesieniu do treści zawartych w broszurze, bez uprzedniej pisemnej zgody beneficjenta, jest zabronione.
Zmiany w broszurze: Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikacji oraz aktualizacji broszury w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.
Linki do stron trzecich: Dokument może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są kontrolowane lub oferowane przez beneficjenta. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności, produkty, usługi lub inne materiały dostępne na lub przez te strony.
Kontakt: W przypadku pytań dotyczących niniejszych zastrzeżeń prawnych, prosimy o kontakt z beneficjentem projektu.

2. Projekt SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja

InnTech Poland Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.
Cele szczegółowe:
wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.
W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:
7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;
3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;
seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;
54 międzynarodowe wydarzenia targowe;
usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.
Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

 1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
 2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
 3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
 4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 5. Australia i Oceania: Australia;
 6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.
  Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.
  Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.
  Wartość projektu: 9 921 800,00 zł
  Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

3. SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja

InnTech Poland Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej III edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek

o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU:

Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:

1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych

zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:

– wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach i misjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN

wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN

dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN